სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

საკონფერენციო ნაშრომთა კრებულები

2023 წლის კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

სამეცნიერო კონფერენციები:

უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები  2023. 07.20

2023 წლის აქტუალური საკითხები 02.11.2023

ფსიქოლოგია და თანამედროვეობა 18.05.2023

სამხედრო კონფერენციები:

კავკასია გზაჯვარედინზე რეგიონალური სტაბილურობის გამოწვევები 2023.11.29

გზა ევროპისკენ: გამოწვევები, მიდგომები, ახალი პერსპექტივები 22.06.2023

საერთაშორისო კონფერენციები:

ევროპის უსაფრთხოების ახალი რეალობა რუსეთ-უკრაინის ომის შემდგომ 2023.11.16

ბირთვული სახელმწიფოები, მათი ამბიციები და პოტენციური საფრთხეები 2023.11.09

რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა უკრაინაზე და საერთაშორისო უსაფრთხოებაზე 2023.12.07

სტუდენტური კონფერენციები:

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, გამოწვევები, ტენდენციები; 21-ე საუკუნის კონფლიქტები ევრაზიის კონტინენტზე; გამოწვევები, პერსპექტივები და მიღწევები ეკონომიკასა და მართვაში; თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები 2023.05.04

უსაფრთხოების ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში 26.10.2023

 

2022 წლის კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

საერთაშორისო კონფერენციები:

საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია ,,ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა და თანამედროვე კონფლიქტები'' (2022)

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ნატოს პრიორიტეტები და კავკასია - სტატუსკვო და ცვლილებები''(2022)

სამხედრო კონფერენციები:

სამხედრო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ომის გამოწვევები შავი ზღვის რეგიონში'' (2022)

სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და საქართველო, მიმდინარე საფრთხეები და გამოწვევები (2022)

სამეცნიერო კონფერენციები:

კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები (2022)

ეროვნული უსაფრთხოების აქტუალური საკითხები (2022)

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2022 წლის აქტუალურ საკითხებზე

სტუდენტური კონფერენციები:

შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების არქიტექტურა (2022)

სტუდენტური კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები; საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები; გამოწვევები თანამედროვე მენეჯმენტში, თეორია და პრაქტიკა; თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიები (2022)

 

2021 წლის კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაციაკონფლიქტების ტრანსფორმაცია (2021)

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები (2021)

სამხედრო კონფერენცია ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებზე (2021)

მენეჯმენტი - მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევები; ინფორმატიკა - ადამიანები და ჭკვიანი
პროგრამები, ხელოვნური ინტელექტი; თავდაცვა და უსაფრთხოება - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენცია, 2021 წლის გამოწვევები (2021)

NATO - საქართველოს ურთიერთობა ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში: არსებული გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები (2021)

ახალი ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში (2021)

პოსტ-პანდემიური პერიოდის გამოწვევები (2021)

 დიდი თამაში კავკასიის რეგიონში, გლობალური და რეგიონალური ძალები, მათი ინტერესები და მოქმედების სტრატეგია (2021)

უნივერსიტეტთა შორის სტუდენტური კონფერენცია 2021 წლის აქტუალურ საკითხებზე (2021)

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია (2021)

ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში; ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს; მართვის თანამედროვე გამოწვევები (2021)

ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები (2021)

რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგია და კავკასიის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევები (2021)

2019  - 2020 წლის კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

უნივერსიტეტთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია 2020 წლის აქტუალურ საკითხებზე (2020)

ევროპულ - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები (2019)

საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწევრიანებისათვის (2019)

გლობალური - რეგიონალური უსაფრთხოების გამოწვევები და თავდაცვის ძალები

შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გამოწვევები