სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

კვლევა

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

სამხედრო შრომები

შრომები

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაციაკონფლიქტების ტრანსფორმაცია

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები

სამხედრო კონფერენცია ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებზე

მენეჯმენტი - მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევები; ინფორმატიკა - ადამიანები და ჭკვიანი
პროგრამები, ხელოვნური ინტელექტი; თავდაცვა და უსაფრთხოება - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენცია, 2021 წლის გამოწვევები

NATO - საქართველოს ურთიერთობა ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში: არსებული გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები

ახალი ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში

პოსტ-პანდემიური პერიოდის გამოწვევები

 დიდი თამაში კავკასიის რეგიონში, გლობალური და რეგიონალური ძალები, მათი ინტერესები და მოქმედების სტრატეგია

უნივერსიტეტთა შორის სტუდენტური კონფერენცია 2021 წლის აქტუალურ საკითხებზე

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში; ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს; მართვის თანამედროვე გამოწვევები

ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები

რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგია დაკავკასიის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევები

ევროპულ - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები

საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწევრიანებისათვის

გლობალური - რეგიონალური უსაფრთხოების გამოწვევები და თავდაცვის ძალები

უნივერსიტეტთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია 2020 წლის აქტუალურ საკითხებზე

შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გამოწვევები

სამეცნიერო კონფერენცია „ცოდნას მივყავართ გამარჯვებამდე“