სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

კვლევა

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების ნაშრომთა კრებულები

სამხედრო შრომები

შრომები

კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები

ეროვნული უსაფრთხოების აქტუალური საკითხები

სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და საქართველო, მიმდინარე საფრთხეები და გამოწვევები

სტუდენტური კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები; საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები; გამოწვევები თანამედროვე მენეჯმენტში, თეორია და პრაქტიკა; თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიები.

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაციაკონფლიქტების ტრანსფორმაცია

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური საკითხები

სამხედრო კონფერენცია ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებზე

მენეჯმენტი - მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევები; ინფორმატიკა - ადამიანები და ჭკვიანი
პროგრამები, ხელოვნური ინტელექტი; თავდაცვა და უსაფრთხოება - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენცია, 2021 წლის გამოწვევები

NATO - საქართველოს ურთიერთობა ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში: არსებული გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები

ახალი ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში

პოსტ-პანდემიური პერიოდის გამოწვევები

 დიდი თამაში კავკასიის რეგიონში, გლობალური და რეგიონალური ძალები, მათი ინტერესები და მოქმედების სტრატეგია

უნივერსიტეტთა შორის სტუდენტური კონფერენცია 2021 წლის აქტუალურ საკითხებზე

ცივი ომის შემდგომი პერიოდი და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია

ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში; ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს; მართვის თანამედროვე გამოწვევები

ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები

რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგია დაკავკასიის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევები

ევროპულ - ქართული სამხედრო, პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები

საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსში (NATO) გაწევრიანებისათვის

გლობალური - რეგიონალური უსაფრთხოების გამოწვევები და თავდაცვის ძალები

უნივერსიტეტთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია 2020 წლის აქტუალურ საკითხებზე

შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გამოწვევები

სამეცნიერო კონფერენცია „ცოდნას მივყავართ გამარჯვებამდე“