სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აქტივობები

საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია  (2023)

სამხედრო სამეცნიერო კონფერენცია  (2023)

სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია: „2023 წლის აქტუალური საკითხები''  (2023)

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ბირთვული სახელმწიფოები, მათი ამბიციები და პოტენციური საფრთხეები“  (2023)

სამეცნიერო კვლევითი პროექტის შუალედური მოხსენება  (2023)

სერჟანტთა სამხედრო პრაქტიკული კონფერენცია „გზა ევროპისკენ: გამოწვევები, მიდგომები ახალი პერსპექტივები ''  (2023)

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფსიქოლოგია და თანამედროვეობა“  (2023)

სტუდენტური კონფერენცია:  ინფორმატიკა - ინფორმაციული ტექნოლოგიები, გამოწვევები ტენდენციები; 21-ე საუკუნის კონფლიქტები ევრაზიის კონტინენტზე; გამოწვევები, პერსპექტივები და მიღწევები ეკონომიკასა და მართვაში; თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები. (2023)

საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია ,,ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა და თანამედროვე კონფლიქტები'' 

სამხედრო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ომის გამოწვევები შავი ზღვის რეგიონში''

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ნატოს პრიორიტეტები და კავკასია - სტატუსკვო და ცვლილებები''

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების არქიტექტურა''

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები“

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეროვნული უსაფრთხოების აქტუალური საკითხები''

სერჟანტთა სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიის რეგიონი და საქართველო, მიმდინარე საფრთხეები და გამოწვევები ''

სტუდენტური კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები; საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები; გამოწვევები თანამედროვე მენეჯმენტში, თეორია და პრაქტიკა; თანამედროვე სამხედრო ტექნოლოგიები.

სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამხედრო კონფერენცია ეროვნული თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე''

სტუდენტური კონფერენცია ,,პოსტკრიზისული პანდემიური პერიოდის გამოწვევები 2021'' გაიმართა

საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენცია - ,,ახალი ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში“ და „კონფლიქტების ანალიზი: პოლიტიკურ -ფსიქოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები“

სერჟანტთა სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,სერჟანტთა კორპუსის როლი საქართველოს სამხედრო კონფლიქტებში: წარსულის გაკვეთილები და მიმდინარე გამოწვევები''

სტუდენტური კონფერენცია - „NATO - საქართველოს ურთიერთობა ეროვნულ უსაფრთხოების კონტექსტში: არსებული გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“

სერჟანტთა სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „სერჟანტთა კორპუსის როლი თავდაცვის ძალების განვითარებაში და გაძლიერებაში ''

სამხედრო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ცივი ომის დასრულების შემდგომი პერიოდის ომების, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია და საქართველოს თავდაცვის ძალების წინაშე არსებული გამოწვევები''

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები: ინფორმატიკის მიმართულებაზე ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს’’, მენეჯმენტის მიმართულებაზე ,,მართვის თანამედროვე გამოწვევები’’ ხოლო თავდაცვასა და უსაფრთხოების მიმართულებაზე ,,ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში’’

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები“

სტუდენტური კონფერენცია - ,,რუსეთის ჰიბრიდული ომის სტრატეგია და კავკასიის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოების გამოწვევები''

სამეცნიერო კონფერენცია „ცოდნას მივყავართ გამარჯვებამდე“